ASSOCIACIONS DE XIRIVELLA

Registre d’associacions

Totes les associacions inscrites oficialment en registres d'entitats d'àmbit estatal o autonòmic, i que tinguen la seua seu social o desenvolupen la seua activitat a Xirivella, poden sol·licitar la inscripció en el Registre Municipal d'Associacions (RMA).

La inscripció en el RMA és un tràmit a realitzar a l'Ajuntament, i permet a les entitats accedir a l'ús d'equipaments i recursos municipals, formar part dels diferents òrgans de participació, optar a convocatòries d'ajudes, serveis, etc.

ALTA D'UNA ASSOCIACIÓ

Podeu consultar tots els passos a seguir i documents que necessitareu per a la inscripció de la vostra associació en el Registre Municipal de Xirivella ací:

Inscripció en Registre Municipal d’Associacions
Tràmit   Solicitud de inscripción en Registro Municipal de Asociaciones

CAMBIS i MODIFICACIÓ DE DADES

Les entitats inscrites tenen l'obligació de comunicar al Registre els canvis o modificacions en les dades registrades, durant el mes següent al fet que es produïsquen.

Els principals canvis que és necessari comunicar són:

  • Modificació d'estatuts
  • Renovació parcial o total de la junta directiva
  • Canvi de denominació o domicili social (canvi d'estatuts)

L'Ajuntament podrà requerir, a l'efecte de conéixer el funcionament de les associacions, el pressupost i programa anual d'activitat.

Tràmit   Sol·licitud de modificació de dades en registre Municipal d'Associacions

 

ALTRES REGISTRES

Tràmit  Sol·licitud d'inscripció en el registre de la modificació o adaptació dels estatuts d'una associació ja inscrita en el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana.

Tràmit  Modificació de dades d'inscripció de clubs esportius en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana

BAIXA EN EL REGISTRE MUNICIPAL D'ASSOCIACIONS

Quan l'associació deixa de funcionar, ha de sol·licitar la seua baixa en el *RMA, comunicant l'acord de dissolució de l'entitat o acord de baixa en el Registre.

Quina documentació aportar?

  • Per dissolució de l'entitat: Certificat de l'acord de dissolució, signat per la secretaria de l'associació amb el vistiplau de la presidència, que ha de contindre la data de dissolució i els acords de l'assemblea general relatius a la liquidació de l'entitat.
  • Per voluntat expressa de l'associació: Certificat de l'acord de baixa en el registre Municipal d'Associacions, signat per la secretaria de l'entitat amb el vistiplau de la presidència.

Tràmit  Sol·licitud de baixa en el Registre Municipal d'Associacions

GUIA (PDF) per a la dissolució d’una associació